Blog
utorak, svibanj 4, 2010

Isplata dnevnice služi za pokrivanje osobnih troškova radnika na službenom putu odnosno izdataka za prehranu, piće, prijevoz te drugih osobnih troškova. Prema čl. 13. st.2. toč. 13. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar.nov., br. 95/05. do 146/09.) za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati neoporezivo se može isplatiti do170,00 kn, dok za putovanja u zemlji koja traju više od 8, a manje od 12 sati, može se isplatiti pola dnevnice (do 85 kn). Ako je na računu hotela iskazana svota plaćenog punog ili polu pansiona isplatitelj treba sučeliti te troškove s troškovima dnevnice.

Kada stvarna cijena prehrane premašuje visinu dnevnice, a to poslodavac želi nadoknaditi radniku, tada se razlika iznad visine dnevnice smatra neto primitkom kojeg treba obračunati na bruto svotu iz koje je potrebno platiti doprinose, porez i prirez kao i kod primitka koji se oporezuju kao plaća.

Sukladno Pravilniku o porezu na dohodak (čl. 13. st. 2. toč. 14.), uvjeti za isplatu i obračun dnevnice za inozemstvo utvrđeni su Uredbom o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove (Nar. nov., br. 50/92. i 73/93. dalje: Uredba). Svote neoporezivih inozemnih dnevnica isplaćuju se temeljem Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike državnog proračuna (Nar.nov, br. 08/06. dalje: Odluka). Ako je na službenom putovanju u inozemstvu osigurana prehrana (izdatak za prehranu snosi isplatitelj) dnevnica se smanjuje za 80% odnosno isplaćuje se samo 20% od dnevnice predviđene za isplatu.

infokorp1 @ 15:13 |Komentiraj | Komentari: 6 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.